نحوه پذیرش بیمه شدگان کلینیک دندانپزشکی

نوشته شده توسط در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ با موضوع خسارت درمان - بدون دیدگاه

نحوه پذیرش بیمه شدگان کلینیک دندانپزشکی

تذکرات مهم :

۱-      مسئولیت تطبیق بیمار با دفترچه و کارت درمان مربوطه به عهده مراجع می باشد.

۲-      پس از اتمام کار کلیه خدمات انجام شده (در ظهر برگ هزینه ) توسط بیمار تائید و همچنین آدرس و شماره تماس بیمه شده اصلی نیز نوشته شود.

۳-      پس از اتمام خدمات دندانپزشکی مدارک لازم طی لیست جداگانه و حداکثر تا ۱ ماه پس از شروع درمان به اداره درمان بیمه ایران ارسال گردد . ارسال برگه ها قبل از اتمام درمان تخلف محسوب می گردد.

۴-      خدماتی که نیازمند تائید پزشک معتمد می باشد ،‌پس از اتمام کار بیمه شده به محل بیمه ایران معرفی شود.

۵-      طرح درمان با قابلیت انجام خدمات حداکثر در یک ماه تنظیم و در دفترچه درمان بیمه شده نوشته و سپس بیمه شده جهت تائید طرح درمان به محل شرکت راهنمایی گردد. (در مورد کارکنان آموزش و پرورش نیاز به طرح درمان و مراجعه به شرکت نمی باشد)

۶-      در صورتی که یکی از برشهای ۴-۱ از کارت ویژه درمان ۱۲ برش جدا شده باشد و هزینه استفاده شده در همان نوبت در پشت کارت درج نگردیده و یا مخدوش باشد کارت فاقد اعتبار است.

۷-      کارتهای ویژه درمان ۱۲ برش بدون عکس و مهر شرکت بیمه ایران و سازمان مربوط فاقد اعتبار است.

۸-      در خصوص بیمه شدگان وزارت نیرو هزینه های دندانپزشکی پس از ارائه تائیدیه طرح درمان و رعایت سقف تعهدات همچنین اخذ تائیدیه کارشناس بیمه و ارائه گرافیها در موارد تعیین شده در تعرفه مورد عمل شرکت قابل پرداخت می باشد در مورد کارکنان بیمه ایران که دارای دفترچه ویژه کارکنان می باشند فقط موارد پروتز ارتودنسی و جراحی نیاز به اخذ تائیدیه از سوی پزشک معتمد این شرکت دارد .

۹-      انجام کار صرفاً‌ برای شخص بیمه شده با کنترل کارت شناسایی معتبر و دفترچه درمانی آن مورد تائید می باشد.

۱۰-  درج کد ملی به جای شماره دفترچه بر روی نسخ بیماران الزامی بوده و اسناد فاقد شماره مذکور غیر قابل پرداخت خواهد بود.

۱۱-  در صورت داشتن کارتهای ویژه درمان ۱۲ برش طبق مفاد کارت با رعایت سقف و فرانشیز مندرج در آن عمل شود

بیمه ایران نمایندگی ۸۳۱۵ محمدرضا حاتمی

صفحه اصلی

یک دیدگاه ارسال کنید